kích hoạt chế độ DarkMode trên Chromebook

Hướng dẫn kích hoạt chế độ DarkMode trên Chromebook

ChromeOS đã được tích hợp chế độ Darkmode từ phiên bản 104