Apple tăng giá ứng dụng

Apple tăng giá ứng dụng và IAP trên App Store

Từ ngày 05/10, giá các app và IAP (in-app purchase) trên App Store sẽ tăng tại một số quốc gia.