Thêm user Admin vào Wordpress qua mySQL Database

Thêm user Admin vào WordPress qua mySQL Database

Hướng dẫn khắc phục sự cố mất quyền quản trị Wordpress bằng cách can thiệp MySQL Database.